Predikant

Ds. Berend Schaaij

 

Geboren

Ik ben geboren op 13 februari 1953 te Amsterdam, als tweede zoon in het gezin van Gerrit Schaaij (1928-2006) en Geertje Jongsma (1931). Het gezin waarin ik opgroeide telde acht kinderen.

Gezin

Op 7 december 1979 trouwde ik met Marianne van de Kamp. We kregen vier kinderen. Gerrit (1982), Jan (1983), Geert (1985), Adalien (1987). De kinderen hebben het ouderlijk huis verlaten om een eigen nest te bouwen. Dit jaar is het negende kleinkind geboren.

Scholen

Na de basisschool kwam vervolgonderwijs: 1965-1971.

 

Na Mulo B te Bloemendaal volgde ik de HAVO te Amersfoort.

 

Van 1971-1974 deed ik de Pedagogische Academie te Amersfoort.

 

Na de vooropleiding studeerde ik theologie aan de Broederweg te Kampen.

Kerken

Op 7 juli 1985 deed ik intrede in de Gereformeerde Kerken te Sneek en Koudum

Na 1 oktober 1986 kwam de fusie tot Gereformeerde Kerk te Sneek-Koudum

12 augustus 1990 werd ik predikant in de Gereformeerde Kerk te IJmuiden.

Vanaf 10 mei 1998 ben ik verbonden aan de Gereformeerde Kerk te Dronten

Op 28 december 2006 van de Gereformeerde Kerk te Dronten-Zuid.

6 oktober 2013 is de bevestiging en intrede in de GKV te Vrouwenpolder.

Keuze

Al jong leerde ik God kennen vanuit de opvoeding in het gezin en de scholen die ik bezocht. Vele geloofsgesprekken waarin de liefde tot God en de gemeenschap van de kerk belangrijk waren. Ook de kerkelijke gesprekken rond de breuk van 1968 maakten diepe indruk op me. Gods Woord en de belijdenis van de Kerk kregen een diepe waarde voor mij. Ik koos bewust voor het leven met God en deed op 21 juni 1970 belijdenis van geloof. Ik wilde me actief inzetten voor de opbouw van de kerk. De wens om in Kampen te gaan studeren werd tijdens de studie aan de PA steeds sterker. De Vooropleiding oude talen maakte de gang naar de Theologische Universiteit mogelijk.

Predikant

In de eerste gemeente Sneek koos ik voor de tekst uit 2 Korintiërs 5: 18-19

18 Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd.

19 Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd.

Deze tekst blijft tot op vandaag in heel mijn ambtelijk werk belangrijk.

Vers 17 is nu steeds meer de spits:

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping.

Geloof

Het persoonlijk geloof blijft de belangrijkste bron voor mijn werk als predikant.

De eeuwige God die vol liefde zorgt voor zijn kinderen brengt me tot diepe verwondering.

Het indrukwekkende werk van Jezus Christus neemt mij in beslag.

Dat ik met mijn activiteit mag staan in de krachtlijnen van de Heilige Geest.

Die verbondenheid met God geeft mij steeds weer de input voor inzet.

Motivatie

Mijn motivatie om predikant te zijn is in de loop van de jaren verdiept. De belangrijkste drijfveer blijft: Mensen helpen om voor God te leven.

De prediking is daarbij het belangrijkste middel voor de hele gemeente. In de prediking wil ik graag aansluiten bij wat mensen nodig hebben. Daarom zoek ik het contact met wijken en groepen in de gemeente om vanuit de Bijbel het gesprek te hebben. De eredienst ervaar ik als een feest voor de gemeente om samen aan Gods hand te gaan. Vooral als jong en oud op veelkleurige wijze gestalte geven aan de eredienst. Het wonder dat zondige mensen door Gods genade gered worden van de begeert en de deel mogen hebben aan de goddelijke natuur (2 Petr 1: 4)

Ook in het pastoraat staat deze drijfveer voorop.

Ik geniet op de catechisaties van de contacten met jongeren, vooral om hun openheid in het zoeken van God.

Als ideaal zie ik een gemeente voor me waarin gemeenteleden vrijwillig hun gaven inzetten voor de opbouw naar Ef 4: 11 ev. De vraag: ‘hoe zijn we vandaag gemeente rondom het Woord’ blijft de aandacht spannen. Als predikant mag ik in dat proces van opbouw een eigen rol hebben. Daarbij heb ik voortdurend de tekst 2 Korintiërs 5: 17 in gedachten: Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping.

 

Vreugde

Terwijl overal de gevolgen van de zonde merkbaar zijn in velerlei moeiten en verstoorde relaties mag ik vanuit Gods Woord houvast hebben en bieden. Het geloof in God is een voortdurende bron van kracht en vreugde. Hij bouwt zijn gemeente met de persoonlijke inzet van vele gemeenteleden. In de samenwerking heb ik als predikant vreugde.

 
berend.png

 

E-Mail Ds. Berend Schaaij  : B.Schaaij@live.nl

Tel.                                   : 0118-591231

website                             : www.bschaaij.nl